Lekovi koji se izdaju samo uz lekarski recept

Portfolio lekova sa režimom izdavanja  „samo  uz lekarski recept“ obuhvata:

- lekove za lečenje bolesti uzrokovanih poremećajima lučenja želudačne kiseline:

- lekove za terapiju bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

- lekove za terapiju akutnog  bola

- lekove za terapiju hipertenzivnih kriza

- selektivni imunosupresivi  namenjeni lečenju zapaljenskih bolesti  bolesti creva

- konjugati monoklonskog antitela i leka za terapiju hematoonkoloških bolesti

Više informacija o ovim lekovima možete naći na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Više informacija o ovim lekovima možete naći na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Top of page

Takeda Pharma